Dodatki do zasiłku rodzinnego (str. 2)

4 Maj 2013
Kategoria Zasiłek rodzinny
4 maja 2013, Komentarze 0

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. Urodzenia się dziecka Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00zł 
  • dodatek przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;

  • termin składania wniosku 12 miesięcy;

 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek przysługuje w wysokości 400,00zł miesięcznie.
  • dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

   • 24 miesięcy kalendarzowych;

   • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

   • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;

 • kserokopię umowy o pracę;

 • zaświadczenie organu emerytalno – rentowego albo oświadczenie stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego;

 1. Samotnego wychowywania dziecka 

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 185,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł na wszystkie dzieci.

  W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00zł na wszystkie dzieci.

  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

   • drugi z rodziców dziecka nie żyje;

   • ojciec dziecka jest nieznany;

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktu zgonu drugiego z rodziców;

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

 1. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

  Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80,00zł miesięcznie.

  Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 2. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

  • 80, 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

  • 100, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.
 1. Rozpoczęcia roku szkolnego

  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego.

  Dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 100,00zł.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;

 1. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 105,00zł miesięcznie na dziecko albo

  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 63,00zł miesięcznie na dziecko.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły:
  • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

  • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej:
  • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Komentarze zablokowane.