Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. BZP: 187260 - 2013)

12 czerwca 2013, Komentarze 0

Numer sprawy:  MGOPS.EFS.20.2013                                                     

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Organizacja i przeprowadzenie doradztwa zawodowego, warsztatów interpersonalnych, szkoleń zawodowych i kursu prawa jazdy kat B dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach – dotyczy części 1,2,3

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

1.W prowadzonym postępowaniu wpłynęło siedem ofert, tj.

Oferta Nr 1
Open’er Ośrodek Szkolen i Psychoterapii Ważka – Usługi, Handel
ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych

Oferta Nr 2
Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Szczepan  Pawlicki
Bachorzyn 53, 98-113 Buczek
Cz. 3 ilość uzyskanych punktów – 79,93

Oferta Nr 3
OSK Poddębice Jacek Bienias
ul. Słoneczna 5/8, 99-200 Poddębice
Cz. 3  ilość uzyskanych punktów – 95,92

Oferta Nr 4
Szkoła Nauki Jazdy Krystyna Gryglas
ul. Armii Krajowej 64, 94-046 Łódź
Cz. 3  ilość uzyskanych punktów –  90,90

Oferta Nr 5
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sieradzu
ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

Oferta Nr 6
Centrum Kształcenia Prymus Edyta Sawicka
ul. Dąbrowska 15, 99-235 Pęczniew
Cz. 1  ilość uzyskanych punktów – 100,00
Cz. 2  ilość uzyskanych punktów –  100,00
Cz. 3  ilość uzyskanych punktów –  100,00

Oferta Nr 7
OSK ANIA Matuszewska Anna
Kol. Byczyna 6a, 99-200 Poddębice
Cz. 3  ilość uzyskanych punktów – 97,72

2. Kryterium oceny i jej znaczenie: cena – 100 % 

3. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia :

Cz. 1  ofertę Nr 6
złożoną przez Wykonawcę:
Centrum Kształcenia Prymus Edyta Sawicka
ul. Dąbrowska 15, 99-235 Pęczniew

Cz. 2  ofertę Nr 6
złożoną przez Wykonawcę
Centrum Kształcenia Prymus Edyta Sawicka
ul. Dąbrowska 15, 99-235 Pęczniew

Cz. 3  ofertę Nr  6
Centrum Kształcenia Prymus Edyta Sawicka
ul. Dąbrowska 15, 99-235 Pęczniew

4. W prowadzonym postępowaniu cz. 1,2 wykluczono następujących wykonawców:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sieradzu
ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 Pzp, ponieważ nie wykazał  spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust.4 Pzp oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

5. W prowadzonym postępowaniu cz. 1 odrzucono  ofertę złożona przez Wykonawcę:
Open’er Ośrodek Szkolen i Psychoterapii Ważka
– Usługi, Handel
ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i  6, ponieważ zawiera błąd w obliczeniu ceny i nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3.

5.Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów i spełnił warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

6. Zgodnie z art. 94 ust. 1 w niniejszym postępowaniu umowy z wybranymi Wykonawcami  zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu.

7.Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie – do dnia  12 czerwca  2013 roku.

8.Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.) – dział VI „ Środki ochrony prawnej”.

Otrzymują:
1. Open’er Ośrodek Szkolen i Psychoterapii Ważka – Usługi, Handel
ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Szczepan  Pawlicki
Bachorzyn 53, 98-113 Buczek
3. OSK Poddębice Jacek Bienias
ul. Słoneczna 5/8, 99-200 Poddębice
4. Szkoła Nauki Jazdy Krystyna Gryglas
ul. Armii Krajowej 64, 94-046 Łódź
5. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sieradzu
ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
6. Centrum Kształcenia Prymus Edyta Sawicka
ul. Dąbrowska 15, 99-235 Pęczniew
7. OSK ANIA Matuszewska Anna
Kol. Byczyna 6a, 99-200 Poddębice

Poddębice, 2013-06-04

Komentarze zablokowane.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.