Klauzula Informacyjna

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poddębicach reprezentowany przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, adres siedziby administratora danych ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Inspektorem ochrony danych jest  Magdalena Kuszmider Można się z nim kontaktować pod adresem:  kontakt@iszd.pl
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO zgody którą Pani/Pan wyrazili poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi) lub na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO czyli spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; (kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe lub  kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych)
  4. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;( prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
  5. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
OKRES ARCHIWIZACJI Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, wynikających z treści korespondencji i w związku z tym okres ich przechowywania może być indywidualny. Po zakończeniu celu w jakim dane zostały zebrane mogą być one przetwarzane do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
INNE Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

Wersja PDF