Projekt w 2013 - „InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”

4 lipca 2013, Komentarze 0

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach informuję, iż od miesiąca stycznia br. przystąpił do realizacji projektu pt. ”InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 34 osób (31 nowych i 3 kontynuujących) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Poddębice oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013r.

Cele szczegółowe projektu to :
– wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do  powrotu na rynek pracy i życia społecznego; 
– zwiększenie potencjału kadrowego MGOPS Poddębice;
– poprawa sytuacji materialno-bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników projektu;
– wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia w wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym

 Aby osiągnąć założone efekty prowadzone są kompleksowe działania z zakresu:
– spotkań z doradcą zawodowym, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania, opracowanie CV, listu motywacyjnego, wskazanie źródeł ofert pracy, zwiększenie motywacji do wejścia czy powrotu na rynek pracy;
– grupowych spotkań ze specjalistami, seminariów z formą warsztatową, celem których jest wzmocnienie kompetencji społecznych w zakresie: aspekty prawne w zatrudnieniu, propagowanie zdrowego trybu życia, pierwsza pomoc z pokreśleniem pomocy doraźnej  dzieciom, poprawa wizerunku z przedstawicielem firmy kosmetycznej;
– treningu kompetencji społecznych, tematyka zajęć: planowanie, stawianie celu, komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie gospodarstwem domowym z równouprawnianiem kobiet i mężczyzn, gospodarowanie budżetem;
– trening kompetencji rodzicielskich: spotkania z rodzicami w celu nauki traktowania własnych dzieci z szacunkiem, wprowadzanie systemu nagród i kar, komunikacja, spędzanie czasu wolnego;
– szkoleń zawodowych dla uczestników projektu, szkolenia są indywidualnie dostosowane  do potrzeb uczestników i zapotrzebowania na rynku pracy;
– kursu prawa jazdy kat.”B” ;
– sfinansowania vouchera na wybrane usługi społeczne np.: usługi dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, prawnicze itp. Celem ich jest wzrost samooceny uczestników poprzez poprawę własnego wizerunku i stanu zdrowia;
– organizacji stażu
– finansowania zajęć szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym;
– odprowadzania składki zdrowotnej za uczestników projektu, jeśli nie przysługuje ono z innego tytułu.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób:
– korzystających z pomocy społecznej w MGOPS Poddębice,
– pozostających bez zatrudnienia
– bezrobotnych będące w wieku aktywności zawodowej  
– z  problemem uzależnienia
– w tym młodzież w wieku 15-30 lat zagrożona wykluczeniem społecznym

Założone efekty projektu w 2013r. to:
–  objęcie 10% klientów MOPS w Poddębicach  kontraktami socjalnymi,
–  objęcie 15% klientów pomocy społecznej , którzy jednoczenie są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują, działaniami aktywnej integracji;
– dostarczenie usług edukacyjnych w tym szkoleń zawodowych

W/w rezultaty w znaczny sposób przyczynią się do realizacji celu projektu, w szczególności pozwolą kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozwolą nabyć Beneficjentom Ostatecznym kwalifikacje zawodowe, podniosą motywację i zmienią bierne nastawienie do życia, stworzą szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Czas trwania projektu to okres: styczeń – grudzień 2013 r. ,udział w projekcie jest BEZPŁATNY, organizator zapewnia uczestnikom materiały edukacyjne, wyrobienie książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, ciepły posiłek w trakcie szkoleń, zasiłki celowe min. na dojazd do miejsca zajęć.

Osoby zainteresowane informacjami  Projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu:
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łęczycka 5
tel. 0-43 678-42-70, 678-47-88.

Komentarze zablokowane.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.