Projekt InteGRACJA

5 maja 2013, Komentarze 0

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt
„InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach informuję, iż od miesiąca stycznia br. przystąpił do realizacji projektu pt. ”InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem 25 klientów MGOPS Poddębice i zapewnienie im aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej w ramach realizacji działań projektowych.

Cele szczegółowe projektu to :
· Podniesienie motywacji do powrotu na rynek pracy przez 25 Beneficjentów Ostatecznych
· Zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych
· Rozwiązanie problemów osobistych poprzez uczestnictwo w terapii uzależnień, terapii psychologicznej i porad prawnych
· Podniesienie przez 25 Beneficjentów Ostatecznych kwalifikacji zawodowych
Aby osiągnąć założone efekty prowadzone są kompleksowe działania z zakresu:
· treningu psychologicznego, mającego na celu pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych problemów, nieradzenia sobie ze stresem, z uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, z niską samooceną,
· warsztatów interpersonalnych, których założeniem jest wypracowanie u uczestników kompetencji osobowościowych niezbędnych w dobrej komunikacji, relacjach interpersonalnych i we współpracy z przyszłym pracodawcą
· poradnictwa prawnego – otwartego na potrzeby oraz asekurującymi naszych klienta w każdej chwili wszędzie tam, gdzie potrzebna jest natychmiastowa pomoc prawna.
· treningu z doradcą zawodowym, mającego na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych, planowanie rozwoju kariery zawodowej, poznanie zasad rządzących rynkiem pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
· profesjonalnego szkolenia komputerowego, mającego na celu nabycie umiejętności korzystania z dobrodziejstw technologii informatycznych,
· szkolenia zawodowego mające na celu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, dostosowane do potrzeb lokalnych

W ramach projektu Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Poddębicach zapewnia swoim Beneficjentom Ostatecznym szkolenia zawodowe w 9 Modułach tematycznych:
1) Kurs kroju i szycia
2) Szkolenie: Mała gastronomia z minimum sanitarnym
3) Szkolenie: Bukieciarstwo
4) Szkolenie: Przedstawiciel handlowy
5) Szkolenie: Opiekunka Środowiskowa
6) Kurs fryzjersko – kosmetyczny
7) Szkolenie: ABC Przedsiębiorczości
8) Szkolenie: Księgowość komputerowa
9) Szkolenie: Pracownik ochrony osób i mienia

Projekt skierowany jest w szczególności do osób:
– korzystających z pomocy społecznej w MGOPS Poddębice,
– pozostających bez zatrudnienia
– bezrobotnych będące w wieku aktywności zawodowej
– z problemem uzależnienia
– w tym młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym

Założone efekty projektu to:
· 25 Beneficjentów Ostatecznych zostanie objętych kontraktami socjalnymi, ukończy projekt i przejdzie całą ścieżkę aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej zaplanowaną w projekcie
· 25 Beneficjentów Ostatecznych zwiększy u siebie motywację do powrotu na rynek pracy, oraz wiarę we własne siły, nabędzie umiejętności organizacji własnego czasu oraz skutecznej komunikacji i odpowiedzialności
· 25 Beneficjentów poprzez system spotkań warsztatowych oraz integracyjnych nabędzie kompetencje osobowościowe niezbędne w dobrej komunikacji, relacjach interpersonalnych i we współpracy z przyszłym pracodawcą

W/w rezultaty w znaczny sposób przyczynią się do realizacji celu projektu, w szczególności pozwolą kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozwolą nabyć Beneficjentom Ostatecznym kwalifikacje zawodowe, podniosą motywację i zmienią bierne nastawienie do życia, stworzą szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Czas trwania projektu to okres: styczeń – grudzień 2009 r. ,udział w projekcie jest BEZPŁATNY, organizator zapewnia uczestnikom materiały edukacyjne, wyrobienie książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, ciepły posiłek w trakcie szkoleń, zasiłki celowe min. na dojazd do miejsca zajęć.

Osoby zainteresowane informacjami Projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu:
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łęczycka 5
tel. 0-43 678-42-70, 678-47-88.

Strona współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze zablokowane.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.