3 maj 2013
Kategoria Menu główne
3 maja 2013, Komentarze 0
Teksty poniższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) Tekst ujednolicony-stan na 22.08.2005r.
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124)Tekst ujednolicony –stan na 20.10.2005r.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst ujednolicony -stan na11.10.2005r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz.U. 2006 nr 139 poz. 993)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85) Tekst ujednolicony – stan na 17.06.2005r.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175) Tekst ujednolicony – stan na 11.10.2005r.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635)

Pomoc społeczna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2 lipca 2008 r., Nr 115, poz. 728)
Jednolita treść samej ustawy o pomocy społecznej
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)
Ustawa z 8 grudnia 2006r.r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 29 grudnia 2006 r. Nr 241, poz. 1831)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)
Wzór kontraktu socjalnego – załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 12)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45)
Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz.U. nr 25 poz.186)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięznych z pomocy społecznej (Dz.U. nr 135 poz. 950)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa (Dz.U. nr 91 poz. 574)

Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 – tekst ujednolicony – stan na: 11.10.2005r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac spolecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1754 )
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z 11 sierpnia 1995 r., Nr 92, poz. 460 z poźn. zm.)
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)
Tekst ujednolicony ustawy – stan prawny na dzień 2008.05.16

Świadczenia rodzinne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 04.08.2006r. nr 139 poz. 992 )
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tekst ujednolicony, stan na dzień 2007.07.04 – zawiera zmiany wprowadzone Dz.U. Nr 109 poz 747 wchodzące w życie od 6 lipca 2007r.
Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 19.07.2006r. nr 130 poz. 903)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 105 poz.881)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin (Dz.U. z dnia 4 lipca 2005 nr 119 poz. 1007)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Dz.U. z 2006r. Nr 58, poz.401)

Fundusz Alimentacyjny

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378)
Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2008 nr 134 poz. 850)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. 2008 nr 78 poz. 469)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie posobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego(Dz.U. 2008 nr 136 poz. 855)

Dodatki mieszkaniowe

Ustawa z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 z póżn. zm) – stan na dzień 2005.08.25
Ustawa z dnia 22 września 2006r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 21 listopada 2006r. Nr 208, poz.1535)
Ustawa z dnia 17 lutego2006r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2006r. Nr 64, poz. 447)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych(Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094)

 

Komentarze zablokowane.