Specjalny zasiłek opiekuńczy

3 Maj 2013
Kategoria Menu główne
3 maja 2013, Komentarze 0

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

1)w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a) osoby wymagającej opieki

b) rodziców osoby wymagającej opieki

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko

e) pozostających na utrzymaniu w/w osób, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki

b) małżonka osoby wymagającej opieki

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko

d) pozostających na utrzymaniu w/w osób, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00zł miesięcznie.

W przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dowodu osobistego ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z odpowiednimi wskazaniami lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka niepełnosprawnego bądź kopię dowodu osobistego osoby wymagającej opieki;

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  a) zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu;

  b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku poprzednim;

  c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku poprzednim;

  d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzednim;

  e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;

  h) odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty;

  i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

  J) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę;

  k) dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki;

Do pobrania:

Komentarze zablokowane.