Zasiłek rodzinny (str. 1)

4 Maj 2013
Kategoria Zasiłek rodzinny
4 maja 2013, Komentarze 0

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;

 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 1 listopada 2015r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 89,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 2. 118,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 3. 129,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku poprzednim:
  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie uwzględniające wysokość dochodu;

  2. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym bądź rozliczają się na podstawie karty podatkowej;

  3. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości uzyskanych innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu;

  4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;

 • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzednim;

 • kopię dowodu osobistego;

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;  

 • prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód bądź separację;

 • kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty;

 • w przypadku utraty bądź uzyskania dochodów do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę utraty dochodu i wysokość utraconego dochodu bądź wysokość uzyskanego dochodu oraz okres, w którym dochód był uzyskany.

Komentarze zablokowane.