Dodatek do ogrzewania dla gospodarstw domowych

9 październik 2022
Kategoria aktualności
9 października 2022, Komentarze Możliwość komentowania Dodatek do ogrzewania dla gospodarstw domowych została wyłączona

W dniu 15.09.2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r. poz. 1967).

Zgodnie z w/w ustawą  dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (na gaz ziemny dodatek nie przysługuje);
  3. kocioł olejowy

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 , pokój nr 1

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na to samo miejsce, zasiłek przysługuje temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpis źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków, złożony do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Nie można otrzymać wsparcia na kilka źródeł ciepła znajdujących się w tym samym gospodarstwie domowym.

 

Wysokość dodatków dla osób fizycznych na poszczególne źródła ogrzewania wynosi:

  1. pellet drzewny – 3000,00 zł.
  2. drewno kawałkowe – 1000,00 zł.
  3. gaz LPG – 500,00 zł.
  4. kocioł olejowy – 2000,00 zł.

 

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Do dnia 30 listopada można składać wnioski o dofinansowanie do ogrzewania dla gospodarstw domowych. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od  dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Druki wniosków dostępne  są w siedzibie MGOPS w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 oraz do pobrania na stronie internetowej www.mgops.poddebice.pl

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą . W tym przypadku wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w MGOPS w Poddębicach, nr kontaktowy: 43 871 87 06

Pliki do pobrania:

– Wniosek: https://sip.lex.pl/ressrv/media/55985929.pdf

Klauzula informacyjna

Komentarze zablokowane.