Dodatek osłonowy

2 luty 2024
Kategoria aktualności
2 lutego 2024, Komentarze Możliwość komentowania Dodatek osłonowy została wyłączona

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach informuje, iż od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w tut. Ośrodku mieszczącym się przy ulicy Łódzkiej 17/21, 99-200 Poddębice lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany, strony bankowe) oraz tradycyjną pocztą. Wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł ( netto) ,

  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł ( netto) na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające ilość hektarów przeliczeniowych do dochodowości.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się 2 do 3 osób,

  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem lub paliwem węglopodobnym. które zgłosiły ten fakt do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w wysokości:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podany będzie adres e-mail we wniosku, wtedy rozstrzygnięcie przesłane zostanie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania !!!

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania.

Komentarze zablokowane.