Nabór na wolne stanowisko Głównego księgowego

1 Grudzień 2015
Kategoria aktualności
1 grudnia 2015, Komentarze 0

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Głównego księgowego

w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Poddębicach

Podstawa prawna art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2014r., poz. 1202)

I. Kandydat powinien spełniać:

 

1. wymagania niezbędne:

1.obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

2. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do

wykonywania obowiązków głównego księgowego,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6.spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i wykazanie się co najmniej 3 letnim stażem pracy w księgowości,

b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

7.znajomość specyfiki księgowości jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, w tym zasady księgowania na tych kontach.

 

2. wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość ustaw: o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, osobom uprawnionym do alimentów, rachunkowości, finansach publicznych,

 2. predyspozycje osobowościowe: rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

 3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

2.      dokonywanie wstępnej kontroli

a) zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

3.      dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową

4.      sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań budżetowych i finansowych

5.      należyte przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych oraz sprawozdań

6.      prawidłowe sporządzanie list płac; naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych listą płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS-u i Urzędu Skarbowego

7.      Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej, rozliczeniowej deklaracji, informacji dotyczącej zatrudnienia i przekazywanie ich do właściwych jednostek organizacyjnych ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz osobami zatrudnionymi.

 

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),

3. Kserokopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających okresy zatrudnienia,

4. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

5. Kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o

korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. podpisane oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

IV. Informacja o warunkach pracy:

 1. stanowisko : Główny Księgowy – Dział Ekonomiczny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach,

 2. wymiar czasu pracy – pełny

 3. norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, tygodniowo 40 godzin,

 4. rozpoczęcie pracy od dnia 30 grudnia 2015 roku,

 5. miejsce wykonywania pracy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach,

 6. stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach ul Łódzka 17/21

 7. wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach

 8. wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,

 9. oświetlenie pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne.

 

V. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą trwającą nie dłużej niż 3 miesiące i kończącą się egzaminem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0,10%.

 

VII. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętych kopertach)

w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, pokój nr 4, pocztą na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21 albo pocztą elektroniczną na adres: mgopspoddebice@op.pl

w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko : Głównego księgowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21” w terminie do dnia

11 grudnia 2015 roku.

 

 

 

VIII. Inne informacje:

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach po dniu 11 grudnia 2015 roku nie będą rozpatrywane.

 2. Zgodnie z ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, emailowo, bądź listownie.

 4. Szczegółowych informacji udziela Kierownik MGOPS w Poddębicach Zofia Kwapis – Leśniewicz, ul. Łódzka 17/21, 99 – 200 Poddębice, pokój Nr 8 ,tel. 0 43 678 42 70

 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21.

 

 

 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Poddębicach

                                                                                     Zofia Kwapis – Leśniewicz

 

 

 

 

Poddębice dn. 01 grudnia 2015 rok

Komentarze zablokowane.