Ogłoszenie o naborze

18 wrzesień 2018
Kategoria aktualności, Bip
18 września 2018, Komentarze Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze została wyłączona

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego
w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Poddębicach

I. Nazwa i adres jednostki
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
99 – 200 Poddębice
II. Określenie stanowiska
Główny Księgowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach

III.Wymagania związane ze stanowiskiem
1. wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
2) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6 letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
2. wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustaw: o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, osobom uprawnionym do
alimentów, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunkowości, finansach publicznych,
prawo zamówień publicznych, pracownikach samorządowych, Kodeks pracy oraz znajomość
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
2) predyspozycje osobowościowe: rzetelność, obowiązkowość, sumienność, komunikatywność,
dyspozycyjność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole;
3) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz księgowych i kadrowych
systemów informatycznych.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ;
3) dokonywanie wstępnej kontroli ;
a) zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych.
V. Warunki pracy
Praca biurowa: stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 budynek Urzędu Miejskiego w
Poddębicach, na parterze budynku (brak windy, sanitariaty na parterze niedostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych) istnieje wjazd do budynku dla osób poruszajacych się na
wózku inwalidzkim, wyposażone w urządzenia techniczne, praca przy monitorze ekranowym
powyżej 4 godzin. Główny Ksiegowy dzieli pokój z Księgowym Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poddębicach. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym w pełnym
wymiarze czasu parcy.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) List motywacyjny,
2) Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i
zajmowane stanowiska pracy);
3) Kserokopia dokumentów potwierdzająca spełnienie wymagań, o których mowa w części III
pkt.1, ppkt. 6;
4) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
zawodowe;
5) Kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i
umiejętnościach;
6) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych;
7) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe ( w
przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia z
Krajowego Rejestru Karnego) ;
8) Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
9) Oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
10) Podpisane oświadczenie o treści: „ Ja, niżej podpisany/ podpisana wyrażam dobrowolnie i
świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych
osobowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach – Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach w celu przeprowadzenia
procedur związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze”.;
11) Oryginał podpisanej Klauzuli informacyjnej;
12) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie;
13) Kserokopię dokumentów poświadczajacych stopień niepełnosprawności – dotyczy
kandydatów niepełnosprawnych;14. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Głównego
Księgowego.
VII. Inne informacje
1) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym
kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego, umowę o
pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego
rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W czasie trwania zawartej
umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą trwającą nie dłużej niż
3 miesiące i kończącą się egzaminem.
2) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 511 z późn. zm.) był niższy niż 6%.
3) Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za
zgodność z oryginałem.
4) Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
VIII. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętych kopertach)
w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, pokój nr 4,
pocztą na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach, 99-200
Poddębice, ul. Łódzka 17/21 albo pocztą elektroniczną na adres:
mgops@mgops.poddebice.pl
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego
z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Głównego Księgowego w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 – 200 Poddębice”
w terminie do dnia 28 września 2018 roku.
2) Aplikacje, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poddębicach po dniu 28 września 2018 roku, nie będą rozpatrywane.
3) Zgodnie z ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 931.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
4) Sprawdzenie ofert pod względem formalnym odbędzie się bez udziału kandydatów.
5) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu
naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego zostaną
powiadomieni telefonicznie, e-mailowo, bądź listownie.
6) Szczegółowych informacji udziela Kierownik MGOPS w Poddębicach Zofia Kwapis –
Leśniewicz, ul. Łódzka 17/21, 99 – 200 Poddębice, pokój Nr 8 ,tel. 0 43 678 42 70
7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach
oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach,
ul. Łódzka 17/21, 99 – 200 Poddębice.
.
Poddębice, dnia 18.09.2018 rok

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz

Klauzula informacyjna

Komentarze zablokowane.