31 sierpień 2016
Kategoria Pomoc Społeczna
31 sierpnia 2016, Komentarze 0

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ma wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł  miesięcznie;

 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;

 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

ZASIŁEK CELOWY przysługuje:

Osobie samotnie gospodarującej bądź też rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 701 zł dla osoby samotnej lub 528 zł na osobę w rodzinie, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wysokość zasiłku celowego ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu środków finansowych ośrodka.

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym jednorazowo w danym miesiącu kalendarzowym.

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Specjalny zasiłek celowy przysługuje:

Osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie o dochodach przekraczających ustawowe kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których osoba bądź rodzina nie była w stanie przewidzieć i zabezpieczyć środków na ten cel.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udziela wsparcia w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

 • osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w tym dotkniętym bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, problemem uzależnień itp.)

Pomoc udzielana w/w osobom przyznawana jest w formie:

 • posiłków (realizowanych w żłobkach, przedszkolach, szkołach w postaci jednego gorącego posiłku),

 • zasiłku na zakup posiłku lub żywności.

Zgodnie z programem udzielane jest wsparcie w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do wysokości 150% tego kryterium. W przypadku osób samotnych miesięczny dochód nie może przekraczać 1051,50 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 792 zł na osobę w rodzinie.

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI PRZYZNANE PRZEZ SĄD.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie wypłaca ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego.

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych „Metamorfoza” w Feliksowie, Feliksów 19, 99-200 Poddębice.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz wyżywienie.

USŁUGI OPIEKUŃCZE przysługują:

 • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

 • Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w :

 

 • zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych  (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie , sprzątanie mieszkania),
 • opiece higienicznej (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek , pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
 • zleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),
 • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jaką ponoszą świadczeniobiorcy, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Koszt jednej roboczogodziny (tzn. cena usługi w przypadku stuprocentowej odpłatności) określa Uchwała Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 października 2017 roku.

Zgodnie z § 4 w/w uchwały  stawka ta zmienia się raz w roku.

 

W 2019 roku koszt jednej roboczogodziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 21,45 zł,-

Dochód na osobę samotnie gospodarującą, zgodnie z kryterium dochodowym zawartym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi za jedną godzinę usług opiekuńczych

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych

powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300% do 350%

powyżej 350% do 400%

powyżej 400% do 450%

powyżej 450% do 500%

4%
7%
10%
15%
20%

30%

40%

60%

10%

15%

20%

25%

35%

45%

55%

70%

Dochód na osobę w rodzinie, zgodnie z kryterium dochodowym zawartym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi za jedną godzinę usług opiekuńczych

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych

powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%

powyżej 300% do 350%

powyżej 350% do 400%

powyżej 400% do 450%

powyżej 450% do 500%

8%
15%
20%
25%
33%

44%

55%

70%

15%

25%

30%

35%

45%

55%

65%

80%

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu;

 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby,

  – przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

 • osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej

 • spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej

 • małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U.z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej.

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowym. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Celem wywiadu jest ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty innym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wykaz rejonów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach

Urszula Kajdanek
St. Pracownik Socjalny – Rejon Nr 1 (pokój Nr 5)

Miasto – ulice: Zielona, Południowa, Miła, Piękna, Spokojna, Sienkiewicza, Grunwaldzka, Kwiatowa, Radosna, Wrzosowa.
Wieś: Truskawiec, Nowa Wieś, Antonina, Malenie, Krępa, Borzewisko, Niemysłów, Lubiszewice, Leśnik, Dzierzązna, Ksawercin, Porczyny, Wylazłów, Ewelinów.

Leokadia Klimek
St. Pracownik Socjalny – Rejon Nr 2 (pokój Nr 5)

Miasto – ulice: Kopernika, Kochanowskiego, Kosmonautów, Reja, 22-go Lipca, Przejazd, Osiedlowa, Świerczewskiego, Targowa, Wyzwolenia, Jałowcowa, Gajowa, Myśliwska.
Wieś : Aleksandrówek, Antoninów, Byczyna, Ciężków, Wólka, Kałów, Łężki, Szczyty, Tumusin, Rąkczyn, Zagórzyce, Kol. Góra Bałdrzychowska, Góra Bałdrzychowska, Adamów, Pustkowie, Leokadiew, Ośrodek w Feliksowie, Golice, Mrowiczna, Jabłonka.

Ewa Majer
Pracownik socjalny – Rejon Nr 3 (pokój Nr
6)

Miasto – ulice: Krasickiego, Baczyńskiego, Dojazd, Łęczycka, Cicha, Wesoła, Słoneczna, Szkolna, Sobieskiego 1, Przyszłość, Północna, Pogodna, Spacerowa.
Wieś: Busina, Bałdrzychów, Borki Lipkowskie, Borysew, Lipki, Madajka, Podgórcze, Pudłówek, Pudłów Stary, Pudłów Nowy, Stacja PKP, Niewiesz, Niewiesz Kol., Sworawa, Sempółki, Małe, Brzezinki.

Sylwia Jatczak
Pracownik socjalny – Rejon Nr 4 (pokój Nr
6)

Miasto– ulice: Cmentarna, Kaliska, Kilińskiego, Konopnickiej, Łódzka, Mickiewicza, Nadrzeczna, Narutowicza, Partyzantów, Parzęczewska, Polna, Piotrowskiego, Puławskiego, 18-go Stycznia, Leśna, Młynarska, Pl. Kościuszki, Tulipanowa, Różana, Krokusowa.
Wieś: Grocholice, Józefów, Karnice, Kobylniki, Lipnica, Napoleonów, Piotrów, Szarów, Ułany, Wandówka, Wilczków, Gibaszew, Izabela.

Agnieszka Kalcedyniak
Pracownik socjalny – Rejon Nr 5 (pokój Nr
9)

Miasto – ulice: Deczyńskiego, Krótka, Dębowa, Morelowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Rzemieślnicza, Sobieskiego, Wiśniowa, 1- go Maja, Brzozowa, Klonowa, Sosnowa, Lipowa.
Wieś: Kol. Chropy, Chropy, Józefka, Klementów, Marynki, Panaszew, Dominikowice, Praga, Rodrysin, Tarnowa, Balin.

Emilia Błaszczyk

pracownik socjalny – pokój Nr 9

Miasto – ulice: Wiejska, Wschodnia, Zacisze, Piaskowa.

Dokumenty do pobrania:

Komentarze zablokowane.