Zasiłek dla opiekuna

29 Lipiec 2014
Kategoria Menu główne
29 lipca 2014, Komentarze 0

Zasiłek dla opiekuna przyznany jest na zasadach obowiązujących do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, tj. rezygnacja lub niepodejmowanie zatrudnienia, osoba wymagająca opieki musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, brak kryterium dochodowego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  1. za okres od 01.07.2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj. do 14.05.2014 rok, w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. Świadczenie za w/w okres wypłaca się wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi do dnia 15.05.2014 roku.

  2. od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 15.05.2014 roku jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna Organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 15.05.2014 roku do 15.09.2014 roku.

Komentarze zablokowane.